ਸਮੱਗਰੀ
1 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ
100 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੱਕਰ
2 ਛੋਟੇ ਚਮੱਚ ਕਸਟਕਡ ਪਾਊਡਰ
ਕ੍ਰੀਮ 1 ਕੱਪ
ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਜੈੱਲੀ ਕਿਊਬ
ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਚੋਕੇ ਚਿਪਸ
ਬਣਾਇਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ।
2. ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਕਸਟਰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਬਲਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ।
3. ਸ਼ੱਕਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਕਾਓ।
4. ਦੁੱਧ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੀਮ ਪਾ ਕੇ ਬੀਟਰ ਨਾਲ ਬੀਟ ਕਰ ਲਓ।
5. ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਡਿੱਬੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿਚ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ।
6. 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਬੀਟ ਕਰ ਲਓ।
7. ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜੈਲੀ ਅਤੇ ਚੋਕੇ ਚਿਪਸ ਪਾ ਦਿਓ।
8. ਫ਼ਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਲਈ ਫ਼ਰਿੱਜ ਵਿਚ ਰੱਖੋ।
9. ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਵਿੰਗ ਬਾਲਸ ਵਿਚ ਪਾਓ।
10. ਉਪਰੋਂ ਜੈੱਲੀ ਕਿਊਬ ਅਤੇ ਚੋਕੋਚਿਪਸ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰੋ।