ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਾਇਸੀ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚਿੱਲੀ ਫ਼ਿੱਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਇਹ ਖਾਣ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਆਦ ਡਿੱਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ।
ਸਮੱਗਰੀ
ਫ਼ਿੱਸ਼ ਫ਼ਿਲੇ – 300 ਗ੍ਰਾਮ
ਅਦਰਕ-ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ – 1/2 ਚੱਮਚ
ਲਾਲ ਮਿਰਚ – 1/2 ਚੱਮਚ
ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ – 1/2 ਚੱਮਚ
ਨਮਕ – 1/2 ਚੱਮਚ
ਸਿਰਕਾ – 1 ਚੱਮਚ
ਅਰਾਰੋਟ – 45 ਗ੍ਰਾਮ
ਮੈਦਾ – 45 ਗ੍ਰਾਮ
ਸੋਇਆ ਸੌਸ – 1/2 ਚੱਮਚ
ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ – 1/2 ਚੱਮਚ
ਪਾਣੀ – 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ
ਤੇਲ – ਤਲਣ ਲਈ
ਤੇਲ – 2 ਚੱਮਚ
ਲਸਣ – 1 ਚੱਮਚ
ਪਿਆਜ਼ – 75 ਗ੍ਰਾਮ
ਹਰੀ ਮਿਰਚ – 2 ਚੱਮਚ
ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ – 70 ਗ੍ਰਾਮ
ਸੋਇਆ ਸੌਸ – 1.5 ਚੱਮਚ
ਰੈੱਡ ਚਿੱਲੀ ਸਾਓਸ – 1 ਚੱਮਚ
ਚੀਨੀ – 1/4 ਚੱਮਚ
ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ – 1/2 ਚੱਮਚ
ਪਾਣੀ – 60 ਮਿਲੀਲੀਟਰ
ਪਾਣੀ – 2 ਚੱਮਚ
ਅਰਾਰੋਟ – 1 ਚੱਮਚ
ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼ – ਗਾਰਨਿਸ਼ ਲਈ
ਵਿਧੀ
1. ਬਾਊਲ ਵਿੱਚ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਫ਼ਿੱਸ਼ ਫ਼ਿਲੇ, 1/2 ਚੱਮਚ ਅਦਰਕ-ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ, 1/2 ਚੱਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, 1/2 ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, 1/2 ਚੱਮਚ ਨਮਕ, 1 ਚੱਮਚ ਸਿਰਕਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਤਕ ਮੈਰੀਨੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ।
2. ਦੂੱਜੇ ਬਾਊਲ ਵਿੱਚ 45 ਗ੍ਰਾਮ ਅਰਾਰੋਟ, 45 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਦਾ, 1/2 ਚੱਮਚ ਸੋਇਆ ਸੌਸ, 1/2 ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ।
3. ਹੁਣ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਫ਼ਿੱਸ਼ ਫ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰੋ।
4. ਕੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਿੱਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ ਤਕ ਫ਼ਰਾਈ ਕਰ ਲਓ।
5. ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ।
6. ਪੈਨ ‘ਚ 2 ਚੱਮਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਚੱਮਚ ਲਸਣ ਪਾਓ ਅਤੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਤਕ ਭੁੰਨ ਲਓ।
7. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ 75 ਗ੍ਰਾਮ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪਕਾਓ।
8. ਫ਼ਿਰ 2 ਚੱਮਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ।
9. ਹੁਣ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਤਕ ਪੱਕਣ ਦਿਓ।
10. ਇਸ ਦੇ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ 1.5 ਚੱਮਚ ਸੋਇਆ ਸੌਸ, 1 ਚੱਮਚ ਰੈੱਡ ਚਿੱਲੀ ਸੌਸ, 1/4 ਚੱਮਚ ਚੀਨੀ, 1/2 ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ।
11. ਹੁਣ 60 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਤਕ ਪਕਾਓ।
12. ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਚੱਮਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ 1 ਚੱਮਚ ਅਰਾਰੋਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰੋ।
13. ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਕੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤਕ ਪਕਾ ਲਓ।
14. ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫ਼ਿੱਸ਼ ਫ਼ਿਲੇ ਮਿਲਾਓ।
15. ਚਿੱਲੀ ਫ਼ਿੱਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰੋ।