ਸਮੱਗਰੀ
– ਅਰਬੀ 420 ਗ੍ਰਾਮ
– ਤੇਲ ਤਲਣ ਲਈ
– ਦਹੀਂ 220 ਗ੍ਰਾਮ
– ਸ਼ਾਹਬਲੂਤ ਆਟਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ
– ਨਮਕ ਦੋ ਚੱਮਚ
– ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ
– ਹਲਦੀ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ
– ਪਾਣੀ 880 ਮਿਲੀਲੀਟਰ
– ਤੇਲ ਦੋ ਚੱਮਚ
– ਜੀਰਾ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ
– ਸੁੱਕੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ 2
– ਕੜ੍ਹੀ ਪੱਤੇ 8
– ਅਦਰਕ 1 ਚੱਮਚ
– ਧਨੀਆ ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 420 ਗ੍ਰਾਮ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਕੱਟ ਲਓ। ਫ਼ਿਰ ਇੱਕ ਕੜ੍ਹਾਈ ‘ਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਹਰਾ ਭੂਰਾ ਹੋਣ ਤਕ ਫ਼੍ਰਾਈ ਕਰ ਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬੌਲ ‘ਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਹਬਲੂਤ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ‘ਚ ਦੋ ਚੱਮਚ ਨਮਕ, ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਹਲਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ‘ਚ 880 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨ ‘ਚ ਦੋ ਚੱਮਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਜ਼ੀਰਾ, ਦੋ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ, ਅੱਠ ਕੜ੍ਹੀ ਪੱਤੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਅਦਰਕ ਪਾ ਕੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਤਕ ਭੁੰਨ ਲਓ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਹਬਲੂਤ ਆਟੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਓ। ਫ਼ਿਰ ਕੜ੍ਹੀ ‘ਚ ਫ਼੍ਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਬੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ 7 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਗਾੜ੍ਹੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣਨ ਤਕ ਪਕਾਓ। ਅਰਬੀ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਨੀਏ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰੋ।