ਬ੍ਰੈੱਸਟ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਢ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਜਾਂ ਓੜ੍ਹ-ਪੋੜ੍ਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰੀਕ ਸੂਈ ਵਾਲਾ ਟੈੱਸਟ (ਫ਼ਾਈਨ ਨੀਡਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸਾਇਟੌਲੋਜੀ) ਅਹਿਮ ਜਾਂਚ ਹੈ।
ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਡੌਲ ਬ੍ਰੈੱਸਟ ਉਸ ਦੇ ਸੁਹਪੱਣ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਅਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਔਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਅੰਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈੱਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬ੍ਰੈੱਸਟ ਦੀਆਂ 80 ਤੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਸੌਲੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਗਿਲ੍ਹਟੀਆਂ ਦਾ ਔਰਤ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈੱਸਟ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਮੈਸਟੈਕਟਮੀ (ਬ੍ਰੈੱਸਟ ਰਿਮੂਵ) ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ (ਸਰਜਰੀ, ਕਿਰਣ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼-ਮੱਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਕਲੀ ਬ੍ਰੈੱਸਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਸਖ਼ਸੀਅਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੌਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਨ ਔਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈੱਸਟ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਬਣਤਰ, ਟੈਕਸਚਰ, ਆਦਿ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਨਾ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਚਰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰੈੱਸਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫ਼ਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੌਰਮਲ ਪਾਸੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈੱਸਟ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਔਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈੱਸਟ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ – ਸੇਲਾਇਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ (ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੋਲ ਵਾਲਾ ਇੰਪਲਾਂਟ), ਸਿਲੀਕੌਨ ਜੈੱਲ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫ਼ਿਲਟਰ। ਕਈ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛਾਤੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨੇਕੋਮੈਸਟੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈੱਸਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐੱਕਟ (FDA) ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਲੀਕੌਨ ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 22 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਇੰਪਲਾਂਟ 350 ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਰਮ ਅਤੇ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਅਧੀਨ (ਪੂਰਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਕੇ) ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈੱਸਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈੱਸਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਤਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਸੀਓਂ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਔਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੈੱਸਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਜਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਡੱਬੀ