ਸਮੱਗਰੀ
ਪਾਣੀ 440 ਮਿਲੀਲੀਟਰ
ਦਾਲਚੀਨੀ ਸਟਿਕਸ ਦੋ
ਲੌਂਗ ਪੰਜ
ਗ੍ਰੀਨ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਚਾਰ
ਕੇਸਰ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ
ਚਾਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੱਮਚ
ਬਾਦਾਮ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਘੱਟ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ‘ਚ 440 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ‘ਚ ਦੋ ਦਾਲਚੀਨੀ ਸਟਿਕਸ, ਪੰਜ ਲੌਂਗ, ਚਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਇਲਾਇਚੀਆਂ, ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚੱਮਚ ਕੇਸਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਤਕ ਉਬਾਲ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੱਮਚ ਚਾਹ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਓ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਦਾਮ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾੜ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੋ।