ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਕਸ਼ੇਕ ਪੀਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ‘ਚ ਚੌਕਲੇਟ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ‘ਚ ਬੇਹੱਦ ਸੁਆਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ …
ਸਮੱਗਰੀ
– ਵੈਨੀਲਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ 4 ਸਕੂਪ
– ਦੁੱਧ 110 ਮਿਲੀਲੀਟਰ
– ਕਿਟਕੈਟ ਚੌਕਲੇਟ 8-10 ਸਟਿਕਸ
– ਵ੍ਹਿਪਿੰਗ ਕ੍ਰੀਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ
– ਕਿਟਕੈਟ ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
1. ਇੱਕ ਬਲੈਂਡਰ ‘ਚ 4 ਸਕੂਪ ਵੈਨੀਲਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, 110 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੁੱਧ, 8-10 ਕਿਟਕੈਟ ਸਟਿਕਸ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਂਡ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵ੍ਹਿਪਿੰਗ ਕ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਚੌਕਲੇਟ ਪਾਊਡਰ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਕਸ਼ੇਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਟਕੈਟ ਚੌਕਲੇਟ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰੋ।