ਜੱਟ ਸਿੱਖ਼ ਸੰਧੂ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 26 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ, 4.5 yrs. US staffing experience, working as senior manager in Real Estate, ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ/ਅਮੈਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜੀ੍ਹ ਲਿਖ਼ੀ, ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖ਼ੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-817-437-6192 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
*** 1363 ***