ਸੈਣੀ ਸਿੱਖ਼ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 9 ਇੰਚ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, xray technician, working in a hospital ਲਈ ਪੜੀ੍ਹ ਲਿਖ਼ੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖ਼ੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮੈਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-559-943-0200 ਜਾਂ 1-559-709-7846 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
*** 1363 ***