ਖਤਰੀ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 36 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 2 ਇੰਚ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਅਮੈਿਰਕਾ ਰਹਿ ਰਹੀ, BA, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਅਮੈਰੀਕਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: harmank758@gmail.com ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-317-909-5715 ਜਾਂ 1-518-302-7020 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
*** 1367 ***