ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 24 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ 2 ਇੰਚ, ਧਪਿਲੋਮਅ ਨਿ ਉਟੋਮੋਟਵਿੲ ਟੲਚਹਨੋਲੋਗੇ, ੳਦਵਅਨਚੲ
ਦਪਿਲੋਮਅ ੋਾ ਭੁਸਨਿੲਸਸ (ਉਸਟਰਅਲiਅ), ਆਸਟੇ੍ਰਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ `ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ
ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜਾ
ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-970-2682 `ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
*** 1372 ***