ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਮੁਲਤਾਨੀ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 31 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ, ਪਤਲਾ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਜਮਪਲ,Bachlor`s in Biology, M.D. from ST. George university, M.B.A., ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਜਮਪਲ, ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਘਟੋ ਘੱਟ 5 ਫ਼ੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: jimmysingh6025@gmail.comਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-409-877-3161 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।