ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 25 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 9 ਇੰਚ, ਧਲੋਮਅ ਨਿ ਓਲeਚਟਰਚਿਅਲ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ।  ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-518-8952 ਜਾਂ 647-293-3813 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
***1404***